Noodverlichting

Noodverlichting

Eenvoudig gezegd vallen onder de term noodverlichting volgens de NEN-EN 1838 vluchtroute-verlichting, anti-paniekverlichting en verlichting van werkplekken met verhoogd risico. Op deze pagina lichten wij deze begrippen kort toe.

Vluchtrouteverlichting

  • De vluchtrouteverlichting moet zeker stellen, dat de vluchtmogelijkheden goed kunnen worden herkend en op een veilige manier kunnen worden gebruikt. Vluchtrouteverlichting bestaat uit de vluchtwegverlichting (verlichting van de route zelf) en vluchtwegaanduiding. Vluchtwegaanduiding bestaat uit beeldtekens, de pictogrammen.
  • Anti-paniekverlichting
    Deze verlichting dient paniek te voorkomen en personen in staat te stellen een plaats te bereiken waar de vluchtroute kan worden herkend.
  • Verlichting van werkplekken met verhoogd risico
    Deze dient ervoor te zorgen dat personen, die door het wegvallen van verlichting in een mogelijk gevaarlijke situatie verkeren, voldoende licht hebben om een kritiek proces af te sluiten en aansluitend veilig te vluchten.

Regelgeving en normering

In feite doen twee wetten een uitspraak over noodverlichting. Deze worden aangevuld door een aantal normen. Op deze pagina worden kort toegelicht:

  • Het Bouwbesluit en Gebruiksbesluit
  • De Arbo-wet
  • De Normering

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit bevat de minimum bouwtechnische voorschriften voor nieuw te bouwen bouwwerken. Deze voorschriften worden in de vorm van functionele en prestatie-eisen gesteld. In het Bouwbesluit zijn algemene eisen gedefinieerd ten aanzien van noodverlichting maar voor de uitvoering hiervan verwijst het naar de Gemeentelijke bouwverordening.

Gebruiksbesluit: Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

Dit besluit is gebaseerd op de Model bouwverordening. In dit Besluit liggen voorschriften vast met betrekking tot het gebruik van bouwwerken uit oogpunt van brandveiligheid. In het Besluit wordt verwezen naar een aantal normbladen en voorschriften met betrekking tot noodverlichting. Dit zijn de NEN-EN 1838 en NEN 6088.

Arbo-wet

In het kader van de Arbo-wet is het Arbeidsomstandighedenbesluit van kracht. In dit besluit staat de veiligheid en gezondheid op arbeidsplaatsen centraal.